Nizar Zakka v. Palladium International LLC and Edward Abel